OMIKRON MARCH 2013 / CYPRUS

PHOTO: DEMETRIS VATTIS
FASHION EDITOR: CHRISTOS KYRIAKIDES